Om LSS i Fokus (LIF)

Det här är konferensen vi har saknat. Den som fokuserar helt på LSS i allmänhet och verksamhetsutveckling, förändringsledning och kvalitetssäkring inom LSS i synnerhet.

Vi vill att du ska gå härifrån med lite nya perspektiv, några nya insikter men också stärkt i att du har ett viktigt jobb och att du har makten, möjligheten och förmånen att få vara med och förändra medmänniskors liv till det bättre.

Så att alla kan leva sitt bästa liv, oavsett förutsättningar.

Bakgrund

LSS är en fantastiskt rättighetslag, unik i sitt slag. Den tillkom efter 1989 års Handikapputredning som konstaterade att gruppen som omfattades av Omsorgslagen från 1986 hade det sämre än andra och att Socialtjänstlagen inte räckte för åtgärda detta. Syftet med LSS är tydligt: främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för funktionshindrade. Målet är lika tydligt: den enskilde ska få möjlighet att leva som andra

Trots det visar rapporten Att inte få rätten att leva som andra från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att det vid deras riktade tillsyn fanns brister i hela 80 av de 90 granskade enheterna. I 41 % av fallen uppfylls inte brukarens rätt till stöd utifrån behov. IVO summerar: "IVO:s slutsats är att en stor andel brukare i tillsynade verksamheter inte får sin rättighet att leva som andra uppfylld. IVO bedömer att en orsak är att kommuner och privata aktörer inte har säkerställt tillräcklig kompetens hos verksamheternas ledning och personal. En annan orsak är att ledningen inte alltid har tagit sitt fulla ansvar för verksamhetens kvalitet.”

Det vill vi ändra på!